Mẫu tượng Phật Thích Ca lối Phật giáo Nguyên Thủy

Đang xem Trang 10 trong 43 Trang
Mẫu tượng Phật Thích Ca lối Phật giáo Nguyên Thủy

Mẫu tượng Phật Thích Ca lối Gandhara thế kỷ thứ II sau Công nguyên