Mẫu tượng Phật Thích Ca lối Phật giáo Nguyên Thủy

Đang xem Trang 9 trong 44 Trang
Mẫu tượng Phật Thích Ca lối Phật giáo Nguyên Thủy

Mẫu tượng Phật Thích Ca lối Gandhara thế kỷ thứ II sau Công nguyên