Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm

Đang xem Trang 1 trong 46 Trang
Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quan Thế Âm Bồ Tát, 42 Thủ ấn được thờ tại gia.