Bộ tượng Thất Phật Dược sư

Đang xem Trang 20 trong 34 Trang

Bộ tượng Thất Phật Dược sư cao 50cm, trong đó tượng cao 30cm, tòa sen cao 10cm, hào quang sau lưng cao thêm 10cm.

Bộ tượng có 7 pho trong đó có 6 pho cầm 6 pháp khí, 1 pho Thiền ấn.