Đục Hào quang của Bộ Tây Phương Tam Thánh

Đang xem Trang 16 trong 34 Trang

Thợ gọt của CS Phúc Minh đang đục chi tiết Hào quang của Bộ Tây Phương Tam Thánh đứng cao 1.07m.

Tây Phương Tam Thánh là ba vị: Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí.