Thập Bát La Hán Đồ – tác phẩm hội họa về Thập Bát La Hán của nghệ nhân Châu Nhất Tân

Ngày 09/04/2017 1,723 lượt xem

Thập Bát La Hán Các Ngài đã đạt được Tam minh, Lục thông và Bát giải thoát, vâng thừa giáo chỉ của Phật, kéo dài thọ mạng, trụ tại thế gian để hộ trì chánh pháp và làm lợi lạc quần sanh.

Tân Ðâu Lô Bạt La Ðọa Xà (Pin-tu-lo Po-lo-to-she; S: Pindolabharadvàja)
Tân Ðâu Lô Bạt La Ðọa Xà (Pin-tu-lo Po-lo-to-she; S: Pindolabharadvàja)
Ca Nặc Ca Phạt Sa (Ka-no-ka Fa-tso; S: Kanakavatsa)
Ca Nặc Ca Phạt Sa (Ka-no-ka Fa-tso; S: Kanakavatsa)
Ca Nặc Ca Bạt Ly Ðọa Xà (Ka-no-ka Po-li-tou-she; S: Kanakabharadvàja)
Ca Nặc Ca Bạt Ly Ðọa Xà (Ka-no-ka Po-li-tou-she; S: Kanakabharadvàja)
Tô Tân Ðà (Su-p'in-t'e; S: Subinda)
Tô Tân Ðà (Su-p’in-t’e; S: Subinda)
Nặc Cự La (No-ku-lo; S: Nakula)
Nặc Cự La (No-ku-lo; S: Nakula)
Bạt Ða La (Po-t'e-lo; S: Bhadra)
Bạt Ða La (Po-t’e-lo; S: Bhadra)
Ca Lý Ca (Ka-li-ka; S: Kàlika, Kàla)
Ca Lý Ca (Ka-li-ka; S: Kàlika, Kàla)
Phạt Xà La Phất Ða La (Fa-she-lo Fuh-to-lo; S: Vajraputra)
Phạt Xà La Phất Ða La (Fa-she-lo Fuh-to-lo; S: Vajraputra)
Thú Bát Ca (Shu-pa-ka, Kuo-pa-ka; S: Gopaka)
Thú Bát Ca (Shu-pa-ka, Kuo-pa-ka; S: Gopaka)
Bán Thác Ca (Pan-t'o-ka; S: Panthaka)
Bán Thác Ca (Pan-t’o-ka; S: Panthaka)
La Hỗ La (Lo-hu-lo; S: Ràhula)
La Hỗ La (Lo-hu-lo; S: Ràhula)
Ma Già Tê Na (Na-ka-si-na; S: Nàgasena)
Ma Già Tê Na (Na-ka-si-na; S: Nàgasena)
Nhân Yết Ðà (Yin-kie-t'e; S: Angida, Angila)
Nhân Yết Ðà (Yin-kie-t’e; S: Angida, Angila)
Phạt Na Bà Tư (Fa-na-p'o-ssu; S: Vanavàsa)
Phạt Na Bà Tư (Fa-na-p’o-ssu; S: Vanavàsa)
A Thị Ða (A-shih-to; S: Ajita)
A Thị Ða (A-shih-to; S: Ajita)
Chú Trà Bán Thác Ca (Chu-ch'a Pan-t'o-ka; S: Chùlapanthaka)
Chú Trà Bán Thác Ca (Chu-ch’a Pan-t’o-ka; S: Chùlapanthaka)
Ca DiếpTôn Giả
Ca DiếpTôn Giả
Quân Ðề Bát Thán Tôn Giả
Quân Ðề Bát Thán Tôn Giả