Tôn tượng Phật Thích Ca lối Gandhara bắt ấn xúc địa

Đang xem Trang 4 trong 55 Trang
Tôn tượng Phật Thích Ca lối Gandhara bắt ấn xúc địa
Tôn tượng Phật Thích Ca lối Gandhara bắt ấn xúc địa
Tôn tượng Phật Thích Ca lối Gandhara bắt ấn xúc địaTôn tượng Phật Thích Ca lối Gandhara bắt ấn xúc địa

Tôn tượng Phật Thích Ca lối Gandhara bắt ấn xúc địa