Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán thế âm Bồ tát ngồi 42 thủ ấn Thiền theo lối thế kỷ 17, Chùa Bút Tháp

Đang xem Trang 4 trong 55 Trang
Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán thế âm Bồ tát ngồi 42 thủ ấn Thiền theo lối thế kỷ 17, Chùa Bút Tháp

Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán thế âm Bồ tát ngồi 42 thủ ấn Thiền theo lối thế kỷ 17, Chùa Bút Tháp

Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán thế âm Bồ tát ngồi 42 thủ ấn Thiền theo lối thế kỷ 17, Chùa Bút Tháp
Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán thế âm Bồ tát ngồi 42 thủ ấn Thiền theo lối thế kỷ 17, Chùa Bút Tháp