Tôn tượng Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật lối Thiền tông

Đang xem Trang 26 trong 55 Trang
Tôn tượng Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật lối Thiền tông

Tôn tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông.

Mẫu Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên sử dụng làm mẫu cho Quốc Thái Dân An Phật Đài bằng đá hoa cương cao 49 mét, kỷ lục Đông Nam Á.