Tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma cao 1.6m

Đang xem Trang 1 trong 14 Trang
Tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma cao 1.6m

Tôn tượng Tổ Bồ Đề Đạt ma tay cầm gậy quảy hài cỏ, đứng trên cành trúc