Tôn tượng Phật Thích Ca lối Hoa tông

Đang xem Trang 16 trong 55 Trang
Tôn tượng Phật Thích Ca lối Hoa tông

Tôn tượng Phật Thích Ca lối Hoa tông  ngồi Kiết già