Mẫu tượng Phật Thích Ca lối Phật giáo Nguyên Thủy

Đang xem Trang 20 trong 55 Trang
Mẫu tượng Phật Thích Ca lối Phật giáo Nguyên Thủy

Mẫu tượng Phật Thích Ca lối Gandhara thế kỷ thứ II sau Công nguyên