Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm

Đang xem Trang 10 trong 55 Trang
Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quan Thế Âm Bồ Tát, 42 Thủ ấn được thờ tại gia.