Đục bộ tượng Thất Phật Dược sư

Đang xem Trang 31 trong 34 Trang

QUÁ TRÌNH ĐỤC BỘ TƯỢNG THẤT PHẬT DƯỢC SƯ:

Đang đục tượng: Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai

Ta-bà cảnh giới thật mong manh,
Vì để giúp đời, nói pháp kinh.
Bảy Phật Dược Sư diệt tội chướng,
Mười hai nguyện lớn cứu quần sanh.
Ba ngàn hoá Phật đồng gia hộ,
Tám vị Bồ-tát chứng lòng thành.
Giải kiết, tiêu tai, tăng tuổi thọ,
Phước duyên lợi lạc, sống an lành.