Quá trình Làm nhẵn tượng Phật Thích Ca

Đang xem Trang 34 trong 34 Trang

Quá trình Làm nhẵn tượng Phật Thích Ca lối Nhật Bản, để triển lãm tại Triển lãm Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh.

Quy trình làm nhẵn gồm 3 lần đánh giấy ráp để tượng sờ mịn và mát tay.