Tượng ông Khuyến Thiện

Đang xem Trang 3 trong 3 Trang
Tượng ông Khuyến Thiện

Hộ pháp Khuyến Thiện – chùa Sùng Ân