Tượng ông Trừ Ác

Đang xem Trang 2 trong 3 Trang
Tượng ông Trừ Ác

Tượng ông Trừ Ác – chùa Sùng Ân