Tượng Sa Bà Tam Thánh (Phật Thích Ca, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng)

Đang xem Trang 29 trong 34 Trang

Hầu hết chùa Tịnh Độ Tông tại miền Nam đều thờ Sa bà Tam thánh tại Chánh điện. Tuy nhiên Đức Phật Thích Ca lại không hở ngực như tượng Hoa Tông mà lại choàng áo Cà sa qua người. Đây là sự khác biệt của tượng Bộ Sa Bà Tam Thánh lối Việt Nam với tượng của Trung Quốc.

Do tâm lý của giáo đồ Phật Giáo phương Đông, khi sống gặp nạn khổ thì mong cầu vào sự cứu giúp của Bồ Tát Quán Thế Âm, khi chết đi thì trông cậy vào sự hóa độ của Bồ Tát Địa Tạng… thế nên Tôn Tượng Sa Bà Tam Thánh được phổ truyền rất rộng rãi trong dân gian, có ảnh hưởng rất sâu rộng trong đời sống văn hóa và tâm linh của người đời.