Đục tượng Hộ Pháp Vi Đà và Tiêu Diện Đại Sĩ

Đang xem Trang 28 trong 34 Trang

CS tạc tượng Phật Phúc Minh đang phác dáng 2 vị Hộ Pháp Vi Đà và Tiêu Diện Đại Sĩ cao 1.6m.

Hộ Pháp Vi Đà ý nghĩa xua đuổi tà ma, bảo hộ Phật pháp, gánh vác trọng trách bảo vệ linh tháp (stupa) của Phật Tổ.

Tiêu Diện Đại Sĩ là vị Bồ Tát chuyên hàng phục quỷ yêu, cứu độ chúng sanh.