Đục tượng Phật A Di Đà đứng tiếp dẫn

Đang xem Trang 27 trong 34 Trang

CS Phúc Minh đang đục chi tiết Tôn tượng Phật A Di Đà đứng
tiếp dẫn trong bộ Tây Phương Tam Thánh cao 1.1 mét.

Bộ Tây Phương Tam Thánh gồm:
1. Phật A Di Đà
2. Bồ Tát Quán Thế Âm
3. Bồ Tát Đại Thế Chí