• Giới thiệu phát hành Tờ báo Cúng dường tượng Phật phiên bản e-book

    Ngày 30/11/2017 View 2,146 lượt xem

    Quý vị biết đó, Dự Án Cúng Dường tượng Phật đã hoạt động được 4 tháng, trang Web và trang Facebook Fanpage đã dần ổn định, giờ đây chúng tôi tiếp tục triển khai Ấn bản Báo Cúng dường tượng Phật mỗi tháng 1 số vào mồng 5 hàng tháng, phát hành miễn phí thông qua phiên bản e-book.

    Số đầu tiên sẽ được phát hành vào ngày 05 tháng 01 năm 2018 với các Nội dung sau: