Đục tay của Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn

Đang xem Trang 19 trong 34 Trang

ĐANG ĐỤC CÁC CÁNH TAY CỦA TƯỢNG THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUAN ÂM

Các cánh tay của Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan âm được đục rời và ghép vào thân.
Các thợ đục của Cơ sở Phúc Minh đang đục chi tiết từng cánh tay trước khi ghép vào thân tượng.