Đục Tượng Tổ sư Khương Tăng Hội

Đang xem Trang 23 trong 34 Trang

ĐANG TẠC TÔN TƯỢNG TỔ KHƯƠNG TĂNG HỘI:

BỐI CẢNH:
Ngài có bố là người Khương Cư, mẹ người Giao Chỉ, nên có vóc dáng người Phương Tây. Thời Tam Quốc Diễn Nghĩa,
Ngài đến nước Đông Ngô (Tôn Quyền) dựng tượng hành đạo.

Ngài ngồi bắt ấn Vô Úy, tọa trên tọa cụ, ngồi trên đá. Dưới đá là suối và 8 bông sen nở.

Sau lưng ngài là Ba tạng: kinh, luật, luận của Phật giáo và Bình bát.