Nạo nhẵn Tượng Phật Thích Ca lối Gandhara

Đang xem Trang 25 trong 34 Trang

ĐANG NẠO NHẴN TƯỢNG PHẬT THÍCH CA LỐI GANDHARA

Thợ gọt sau khi đục chi tiết, đã tiến hành nạo sạch các vết đục trên thân Tôn tượng Phật Thích Ca lối Gandhara.

Sau khi kết thúc quá trình nạo, sẽ đến quá trình Đánh giấy Ráp 3 lần với 3 loại Giấy Ráp khác nhau để tạo độ mịn của bề mặt tượng.