Tượng Phật Thích Ca cao 2m

Đang xem Trang 10 trong 55 Trang
Tượng Phật Thích Ca cao 2m

Tượng Phật Thích Ca – Bổn sư Thích Ca Mâu ni Phật lối Thiền tông ngồi kiết già