Sao kê tịnh tài Dự án cúng dường làm truyền thông tháng 04/2022

Ngày 13/04/2022 264 lượt xem

Dưới đây là sao kê tịnh tài Dự án Cúng dường tượng Phật làm truyền thông trong tháng 04/2022.

Ngày 6/4/2022 đã cúng dường tịnh tài làm truyền thông Lời Phổ khuyến Công đức cúng dường tượng Phật Đản sanh và Phật A Di Đà – Chùa Linh Sơn, Thái Bình. Tổng tịnh tài cúng dường chạy quảng cáo trên Facebook 167.000đ và có 14.012 người đọc Lời kêu gọi (tham chiếu sao kê Chùa Linh Sơn bên dưới). Dự án sẽ tiếp tục chạy truyền thông sau vài tuần tới cho tới khi Chùa nhận đủ số tiền cần kêu gọi mới dừng.