2 Đệ Tử (Phật Thích Ca, Ca Diếp, A Nan) đứng trên Tòa sen

Ngày 29/03/2017 81 lượt xem