2 vị Bồ tát trong Dược Sư Tam Tôn đứng trên Tòa sen

Ngày 29/03/2017 97 lượt xem