Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi Voi trắng 6 ngà

Ngày 29/03/2017 82 lượt xem