Bồ Tát Quán Thế Âm tọa Tòa sen, Đế Bát giác, Hào quang sau lưng

Ngày 29/03/2017 125 lượt xem