Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm đứng trên Tòa sen, 42 thủ ấn

Ngày 29/03/2017 80 lượt xem