Hoành Tam Thế Phật (Phật Dược Sư, Phật Thích Ca, Phật A Di Đà) tọa Tòa sen

Ngày 30/03/2017 277 lượt xem