Phật Thích Ca lối Phật Giáo Nguyên thủy, ngồi Tòa sen

Ngày 10/04/2017 78 lượt xem