Phật Tỳ Lô Giá Na tọa Tòa sen, Hào quang sau lưng

Ngày 10/04/2017 83 lượt xem