Tây Phương Tam Thánh tọa Tòa sen, Đế Bát giác, Hào quang sau lưng

Ngày 29/03/2017 95 lượt xem