Tung Tam Thế Phật (Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc) tọa Tòa sen

Ngày 30/03/2017 98 lượt xem