Tướng Bạch Hào của Đức Phật

Ngày 03/04/2017 3,183 lượt xem

Tức là “Bạch-hào tướng quang” (tướng lông trắng giữa chặn mày) của PHẬT. Đây là một trong 32 tướng đại nhơn của một đấng THẾ-TÔN.

Tướng bạch-hào nầy gồm có:

Một sợi lông dài màu trắng như tuyết, rỗng ruột, nằm trong một hình bát-giác nhỏ giữa khoảng hai đầu chân mày của PHẬT, từ nơi sợi lông nầy chiếu ra ánh quang-minh sáng-rỡ, (mà không chói mắt) dịu-dàng.

Sợi lông nầy nếu như kéo dài ra thì chấm đến mặt đất, còn bình thường thì cuộn tròn lại và nằm giữa chặn mày, uyển-chuyển xoay về phía bên hữu của PHẬT.

Ánh sáng từ nơi “Tướng bạch-hào” nầy chiếu suốt khắp 10 phương.

Mỗi khi PHẬT muốn nói kinh ĐẠI THỪA để giáo-hóa chư đại Bồ-tát cùng các bậc Nhị-thừa thánh-nhơn thì trước hết NGÀI phóng ánh-sáng tốt đẹp, vi-diệu từ nơi tướng bạch-hào nầy ra, chiếu sáng khắp tất-cả quốc-độ để hiểu thị…

Tất-cả chư PHẬT hoặc quá-khứ, hiện-tại, vị-lai đều cùng có “bạch-hào tướng-quang” đồng đẳng như nhau cả.

Chư đại Bồ-tát cũng có tướng bạch-hào nầy, nhưng thua kém PHẬT rất xa.

Chư thánh-nhơn trong hàng nhị-thừa Thanh-văn, Duyên-giác thảy đều không có được tướng bạch-hào nầy.

Tướng Bạch hào của Đức Phật
Tướng Bạch hào của Đức Phật