[Lần 1] Lời cám ơn Chùa Đông Linh – Hải Phòng đã thỉnh được tượng Địa tạng Vương Bồ tát cưỡi Đế thính cao 1.6m gỗ Mít

Ngày 05/12/2017 2,273 lượt xem

A Di Đà Phật!

Thay mặt nhân dân Phật tử Chùa Đông Linh (Chùa Nốt) làng Thanh Lãng – xã Quảng Thanh – huyện Thủy Nguyên – TP. Hải Phòng, thầy xin cảm niệm và tri ân Cơ sở Phúc Minh đã lập lên Dự Án để tạo điều kiện kết nối sự Cúng dường của các Phật tử, các nhà Hảo tâm đến với các ngôi Chùa vùng sâu, vùng xa.

Được Dự án phát tâm kêu gọi, vừa qua đã có Phật tử là bác Đỗ Văn Thanh ở Thủ Đô Hà Nội đã liên lạc với thầy trụ trì và phát tâm tiến cúng về Chùa tôn tượng ngài Địa tạng Vương Bồ Tát cưỡi con thính đế cao 1.6 mét. Chất liệu bằng gỗ.

Nhà Chùa xin thành kính tri ân và cảm niệm công đức của Phật tử phát tâm cúng dàng cũng như các quý vị trong Ban Quản lý Dự Án.

Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường, luôn luôn là những vị hộ pháp hộ trì đắc lực cho Phật giáo nước nhà.

Cũng nguyện xin đem công đức này hồi hướng cho quốc gia vĩnh thịnh, thế giới hòa bình, tất cả chúng sinh đồng chiêm lợi lạc.

Ghi chú: Tượng Địa tạng Vương Bồ tát cưỡi con đế thính cao 1.6m được thỉnh từ một Cơ sở tượng do Phật tử lựa chọn, không phải do Xưởng Phúc Minh tạo tác và đề xuất.