Phương danh Mạnh Thường Quân Công đức tượng Tây Phương Tam Thánh gỗ – Chùa Hợp Lễ, Bắc Ninh

Ngày 08/04/2022 271 lượt xem

Tính đến thời điểm hiện tại nhà chùa nhân được sự phát tâm cúng dường của quý Phật tử là 2.400.000đ. chi tiết như sau :

  • TK 44215868686 NGAY 16/03/22 14:01 …. TANG 200,000 SD CUOI …. (A DI DA PHAT)
  • TK 44215868686 NGAY 03/04/22 15:28 …. TANG 200,000 SD CUOI  (PHAT TU PHAP DANH NGUYEN THUY KINH CUNG DUONG TUONG PHAT CHUA HOP LE)
  •  TK 44215868686 NGAY 06/03/22 05:25 … TANG 150,000 SD CUOI …(MBVCB.1800348512.092042.THANH KINH CUNG DUONG XD CHUA.CT TU)
  • TK 44215868686 NGAY 01/04/22 15:21 .. TANG 500,000 SD CUOI .. (SCB 44215868686 BUI THI LE DUNG CHUYEN KHOAN CUNG DUONG LAM TUONG)
  • TK 44215868686 NGAY 20/03/22 20:51 .. TANG 100,000 SD CUOI … (HUONG TIEN  KINH  UNG HO XAY DUNG CHUA)
  • TK 44215868686 NGAY 23/03/22 22:29 SD … TANG 50,000 SD CUOI … (CON XIN CUNG DUONG TUONG PHAT)
  • TK 44215868686 NGAY 22/03/22 13:49 … TANG 50,000 SD CUOI …(IBVCB.1849845017.029878.DA, CON XIN CUNG DUONG GIEO DUYEN XAY TUONG)
  • TK 44215868686 NGAY 31/03/22 08:20 SD …. TANG 50,000 SD CUOI .. (MR VO MINH MAN CT,LP VNM20C8GK A DI DA PHAT)
  • TK 44215868686 NGAY 31/03/22 21:34 SD … TANG 100,000 SD CUOI .. (CON XIN CUNG DUONG TUONG PHAT FT22090629778505)
  • TK 44215868686 NGAY 23/03/22 22:31 … TANG 1,000,000 SD CUOI .. (GIA DINH TIN CHU VU QUOC LUONG CUNG DUONG TON TUONG TAY PHUONG TAM)

Chân thành tri ân, cảm niệm công đức quý Phật tử.