Danh sách Công đức cúng dường tượng Phật Đản sanh và Phật A Di Đà – Chùa Linh Sơn, Thái Bình.

Ngày 06/04/2022 390 lượt xem

Danh sách Công đức cúng dường tượng Phật Đản sanh và Phật A Di Đà – Chùa Linh Sơn, Thái Bình.

Sau khi đăng Lời Phổ khuyến Công đức cúng dường tượng Phật Đản sanh và Phật A Di Đà – Chùa Linh Sơn, Thái Bình từ 05/03/2022 đến 05/4/2022, nhà Chùa đã nhận được 25.948.000đ và 2 tượng Phật mẫu Chuẩn đề và Phật đản sanh.

Dưới đây là danh sách các Phật tử đã cúng dường ạ. Danh sách nhà chùa viết và đính kèm dưới đây.

 1. Phật tử Minh Hiền Socola: 300.000đ
 2. Phật tử An Ngọc: 200.000đ
 3. Phật tử Nguyễn Thâu: 100.000đ
 4. Phật tử Nguyễn Hà: 200.000đ
 5. Phật tử Nguyễn V. Linh: 1.000.000đ
 6. Phật tử ẩn danh: 200.000đ
 7. Phật tử ẩn danh: 1.000.000đ
 8. Phật tử ẩn danh: 50.000đ
 9. Phật tử Vũ Quốc Lương: 1.500.000đ
 10. Phật tử Mai Thị Hằng: 200.000đ
 11. Phật tử Yến Thủy: 5.300.000đ
 12. Phật tử Vũ Văn Báo: 1.000.000đ
 13. Phật tử Hương Nam: 5.300.000đ
 14. Gia Đình Phật tử Cường Én: 5.000.000đ
 15. Phật tử Lê Thị Quỳnh Hương: 2.000.000đ
 16. Phật tử Nguyễn Thủy: 200.000đ
 17. Phật tử ẩn danh: 30.000đ
 18. Phật tử Lê Phương Thúy: US $100 = 2.368.000đ
 19. Phật tử Vương Thanh: Công đức 1 pho Phật mẫu Chuẩn đề
 20. Phật tử Mai Anh: Công đức 1 pho Phật đản sanh