Phương danh Phật tử – nhà Hảo tâm cúng dường tịnh tài và tượng Phật cho Chùa Phúc Duyên – Hải Dương

Ngày 08/04/2019 2,420 lượt xem

Nam Mô A Di Đà Phật
Chùa Phúc Duyên, thôn Nam Cầu, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, Hải Dương xin thán tán công đức cúng dường tịnh tài và Tượng Phật của các Phật tử thông qua Dự án Cúng dường tượng Phật.
Nhà Chùa xin Phương Danh các Phật tử, Mạnh Thường quân đã cúng dường trong năm 2018 và đầu năm 2019.

 1. PTDT: 150.000đ
 2. PTDT: 500.000đ
 3. PTDT: 300.000đ
 4. PTDT: 400.000đ cúng dường thỉnh tượng Phật và Bồ Tát.
 5. PT Đức Thịnh – Diệu Gấm – Hải Phòng: 300.000đ
 6. PTDT: 300.000
 7. PT Nhóm Từ Tâm Hà Nội: 200.000đ
 8. PT Huỳnh Thị Nhàn – Pd Diệu Hương ( Úc ): cúng dường Tượng Thất Phật Dược Sư.
 9. PTDT: cúng dường tượng Phật Tuyết Sơn, Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền.
 10. PT Đoàn Thị Mai – Hà Nội: 100.000đ
 11. PT Trần Hồng Phương: 1.000.000đ
 12. PTDT: 100.000đ
 13. PTDT: 200.000đ
 14. PT Đức Thịnh – Diệu Gấm – Hà nội: 200.000đ
 15. PTDT: 500.000 cúng dường xây dựng Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm.
 16. PTDT cúng dường tượng Phật Bồ Tát: 1.000.000đ
 17. PTDT cúng dường thỉnh tượng: 1.000.000đ
 18. PTDT cúng dường 300.000đ

Tượng Phật tử cúng dường gồm có: Phật Tuyế Sơn, Bồ tát Văn Thù, Phổ Hiền và 1 bộ Thất Phật Dược Sư a.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thay mặt nhà chùa xin thành kính tri ân công đức của quý liệt vị, số tịnh tài Chùa Phúc Duyện nhận được sẽ được sử dụng vào công việc xây dựng và thỉnh tượng như sở nguyện của quý đã phát tâm ủng hộ. Hiện tại do chưa đủ nguồn kinh phí nên chùa tiến hành hơi chậm mong các Phật tử hoan hỷ a.
Nam Mô a Di Đà Phật.

Chùa Phúc Duyên, thôn Nam Cầu, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, Hải Dương
Chùa Phúc Duyên, thôn Nam Cầu, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, Hải Dương
Chùa Phúc Duyên, thôn Nam Cầu, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, Hải Dương
Chùa Phúc Duyên, thôn Nam Cầu, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, Hải Dương

Xin xem lời Kêu gọi của nhà Chùa tại: https://cungduong.vn/chua/chua-phuc-duyen/