Phương danh Mạnh Thường Quân cúng dường thỉnh Bộ Thất Phật Dược sư cho Chùa Phước Thiện, Đăk Lăk

Ngày 05/04/2022 336 lượt xem

Phương danh các Mạnh Thường Quân cúng dường tịnh tài cho chùa Chùa Phước Thiện, Đăk Lăk

Nam Mô A Di Đà Phật.

Sau 26 ngày kêu gọi từ 10/03/2022-05/04/2022, Chùa Phước Thiện đã nhận được 18,350,000 VNĐ

Chùa Phước Thăng xin thán tán công đức cúng dường tịnh tài của các Phật tử thông qua Dự án Cúng dường tượng Phật. Hiện Chùa vẫn thiếu 66,650,000 VNĐ để thỉnh bộ tượng.
Nhà Chùa xin Phương Danh các Phật tử, Mạnh Thường quân đã cúng dường:

 1. Gia đình Phật tử Dong Linh Nhan Thuy Tuan: 500,000VND
 2. Phật tử ẩn danh: 300,000VND
 3. Phật tử ẩn danh: 200,000VND
 4. Phật tử Le Thanh Phong: 200,000VND
 5. Gia đình Phật tử Vu Quoc Luong: +1,000,000VND
 6. Phật tử ẩn danh: 500,000VND
 7. Phật tử ẩn danh: 200,000VND
 8. Phật tử ẩn danh: 50,000VND
 9. Phật tử ẩn danh: 2,000,000VND
 10. Phật tử Hoang Thuy: 500,000VND
 11. Phật tử ẩn danh: 500,000VND
 12. Phật tử ẩn danh: 500,000VND
 13. Phật tử ẩn danh: 150,000VND
 14. Phật tử ẩn danh: 20,000VND
 15. Phật tử ẩn danh: 200,000VND
 16. Phật tử ẩn danh: 50,000VND
 17. Phật tử ẩn danh: 30,000VND
 18. Phật tử Nguyen Thao Linh: 1,000,000VND
 19. Phật tử Huehuong và Lienhien: 500,000VND
 20. Phật tử Nguyen Phi Phung: 700,000VND
 21. Phật tử BUI DUC HOANG: 100,000VND
 22. Phật tử ẩn danh: 500,000VND
 23. Phật tử ẩn danh: 200,000VND
 24. Phật tử ẩn danh: 100,000VND
 25. Phật tử NGUYEN TIEN DAT: 200,000VND
 26. Phật tử TRAN THI HONG: 100,000VND
 27. Phật tử ẩn danh: 500,000VND
 28. Phật tử BUI THI LE DUNG: 500,000VND
 29. Gia đình Phật tử Cao Hoai Duc- Tran My Tho: 2,000,000VND
 30. Phật tử PHAM QUYNH TRANG: 1,500,000VND
 31. Phật tử HO THI LIEU: 1,000,000VND
 32. Phật tử Nguyen Thuy: 100,000VND
 33. Phật tử DO THI NGA: 2,000,000VND
 34. Phật tử ẩn danh: 500,000VND
 35. Phật tử ẩn danh: 50,000VND

Dưới đây là Sao kê của Chùa Phước Thăng, Đăk Lak:

 • Agribank:+500,000VND 719544-Giadinh Phat tu Dong Linh Nhan Thuy Tuan cung duong tac tuong Phat Duoc S…)
 • Agribank: +300,000VND (924466-Con xin cung duong tac tuong Phat Duoc Su
 • Agribank:+200,000VND (cung duong tuong That Phat Duoc Su)
 • Agribank: +200,000VND (MoMoT0931016833T21994212785T970405TPhat tu Le Thanh Phong kinh xin hum phuoc xa…
 • Agribank: +1,000,000VND (Gia dinh tin chu Vu Quoc Luong cung duong ton tao That Phat Duoc Su Nam Mo Duo…)
 • Agribank: +500,000VND (LP VNM20AE4E TON TUONG PHAT DUOC SU).
 • Agribank: +200,000VND (Hun phuoc cung duong tac tuong Phat Duoc Su).
 • Agribank:+50,000VND (MBVCB.1831041717.Con Xin Cung duong Tam Bao.CT tu 1017001404
 • Agribank: +2,000,000VND (CHUYEN TIEN CUNG DUONG).
 • Agribank:+500,000VND (MB(987335)(Hoang Thuy gop thinh phat nam mo a di da
 • Agribank: +500,000VND (552261-Cong duc ton tuong Phat FT22076703374996).
 • Agribank: +500,000VND (959602-Cong duc lam tuong phat FT22076210601287)
 • Agribank: +150,000VND (Nam Mo A Di Da Phat.).
 • Agribank: +20,000VND (438573-Con xin cung duong tuong Phat).
 • Agribank: +200,000VND (Ung ho mua tuong phat).
 • Agribank: +50,000VND (512071-IBVCB.1849837797.026469.Da, con xin cung duong gieo duyen xay tuong Phat D…)
 • Agribank: +30,000VND (745836-Con xin cung duong Tuong Phat).
 • Agribank: +1,000,000VND (De tu Nguyen thao linh xin cong duc len chua Phuoc Thien).
 • Agribank: +500,000VND (IBFT Pt Huehuong va Lienhien cung duong).
 • Agribank: +700,000VND (MB(281358)(Nguyen Phi Phung hun phuoc dap kim than that phat duoc su)).
 • Agribank: +100,000VND (430831-MBVCB.1859179628.007326.BUI DUC HOANG. Nam Mo A Di Da Phat.CT tu 08710041…).
 • Agribank: +500,000VND (MoMoT0903460996T22383570948T970405TNam Mo Dai Tu Dai Bi Quan The Am Bo Tat hum p…).
 • Agribank:+200,000VND (con xin cung duong tam bao).
 • Agribank: +100,000VND (687910-IBFT Con xin duoc cung duong).
 • Agribank:+200,000VND (484328-MBVCB.1865092359.058859.NGUYEN TIEN DAT gop suc ton tao kim than Phat Duo…).
 • Agribank:+100,000VND (MB(139080)(TRAN THI HONG chuyen khoan duc tuong duoc su a )).
 • Agribank:+500,000VND (752230-Cung duong xay tuong phat duoc su FT22089548650612).
 • Agribank: +500,000VND (MB(859780)(BUI THI LE DUNG chuyen khoan cung duong tuong that Phat duoc su)).
 • Agribank: +2,000,000VND (Gia dinh Phat tu Cao Hoai Duc- Tran My Tho gieo duyen hun phuoc Ton Tao Kim Th…).
 • Agribank:+1,500,000VND (PHAM QUYNH TRANG
 • Agribank: +1,000,000VND (MB(985146)(HO THI LIEU chuyen khoancung duong chua phuoc thien ))
 • Agribank: +100,000VND (540254-Phat tu phap danh Nguyen Thuy kinh cung duong tuong Phat chua Phuoc Thien).
 • Agribank: +2,000,000VND (DO THI NGA CUNG XAY TUONG).
 • Agribank: +500,000VND (763558-adidaphat FT22095068078407).
 • Agribank:+50,000VND (833305-Con xin cung duong xay chua Phuoc Thien)