Chia sẻ của Đại đức Thích Tâm Thành – Chùa Đạo Thành (Bà Rịa Vũng Tàu)

Ngày 02/10/2017 1,158 lượt xem

A Di Đà Phật.

Thầy xin cảm niệm công đức quý ban đã tận tình trợ duyên nơi cửa phật. Hồi hướng công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên cứu ba đường khổ dưới phổ độ muôn loài hết một báo thân này điều vãng sanh cực lạc adidaphat!

Adidaphat! Thầy xin thành kính tri ân công đức gia đình các vị Bồ Tát cúng dường Ba La Mật vào ngày 26/10. Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật, Tây Phương Cực Lạc … Chứng tri. Hồi hướng cho gia đình các vị Bồ Tát cũng như chúng sanh trên toàn cỏi thân tâm thường an lạc, tâm Bồ Đề ngày một lớn… Nguyện cầu cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con cũng như hương linh sinh linh được tốc xã mê đồ siêu sanh Cực Lạc Quốc… Adidaphat.

Bồ Tát cúng dường Ba La Mật ngay 26/10/2017 :

  1. Phật tử Ẩn danh: 200.000đ,
  2. Phật tử Ẩn danh: 1.000.000đ,
  3. Phật tử Ẩn danh: 200.000đ

Thầy là người khai sơn lập nguyện.nên khinh phi xây dựng còn nhiều hạn hẹp, mong nhờ quý ban xem xét tạo điều kiện giúp đỡ. Adidaphat!

Thầy thỉnh ba vị tam thế để thay vào ba vị cũ ạ.

Trước vừa thành lập thầy đi thỉnh mà người ta lừa giao tượng bi lỗi.