Hình Ảnh: 18 Vị Tôn Giả A La Hán-Tạng Truyền Phật Giáo

Ngày 09/06/2016 1,649 lượt xem

Ban Biên Tập kính giới thiệu bộ tranh 18 vị Tôn Giả và Tứ Đại Thiên Vương – Tạng truyền Phật Giáo