Hình Ảnh: Diệu Trí Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Ngày 09/04/2016 2,235 lượt xem

Ban Biên Tập kính giới thiệu bộ tranh nghệ thuật Quán Thế Âm Bồ Tát của Nguyệt Chiếu Pháp Sư người Trung Quốc vẽ:

Trí Huệ Hoằng Thâm Đại Biện Tài

Đoan Cư Ba Thượng Tuyệt Trần Ai

Tường Quang Thước Phá Thiên Sanh Bệnh

Cam Lộ Năng Trừ Vạn Kiếp Tai

Túy Liễu Phất Khai Kim Thế Giới

Hồng Liên Dũng Xuất Ngọc Lâu Đài

Ngã Kim Khể Thủ Phần Hương Tán

Nguyện Hướng Nhân Gian Ứng Hiện Lai

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát