Tướng Hảo của Bồ Tát Đại Thế Chí

Ngày 03/04/2017 2,194 lượt xem

Chương thứ tư:  THÂN-TƯỚNG

Dưới đây là thuật theo lời của đức Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật trong kinh Vô-Lượng-Thọ, kinh Quán-Vô-Lượng-Thọ, kinh Phật thuyết A-Di-Đà.

Đại-Thế-Chí Bồ-Tát

Thân-lượng của Đại Thế-Chí Bồ-Tát đồng như thân-lượng của Đức Quan-Thế-Âm Bồ-Tát.

Viên-quang nơi cổ mỗi phía rộng 125 do-tuần chiếu xa 250 do-tuần.

Ánh sáng của toàn thân màu vàng tử-kim chiếu thấu khắp thập-phương thế-giới, người có duyên liền được thấy.  Chỉ thấy được ánh sáng nơi một lỗ chơn lông của Bồ-Tát, thời liền được thấy quang-minh tinh-diệu của vô-lượng chư Phật ở mười phương.  Vì thế nên Bồ-Tát có hiệu là Vô-Biên-Quang.

Bồ-Tát dùng ánh sáng trí-huệ chiếu khắp mọi loài, làm cho chúng-sanh thoát khỏi tam-đồ đặng thành vô-lượng-lực nên lại hiệu là Đại-Thế-Chí.

Thiên-quan của Bồ-Tát có năm trăm bảo-hoa.  Mỗi bảo-hoa có năm trăm bảo đài.  Hình tướng những thế-giới tịnh-diệu của chư Phật ở mười phương đều hiện rõ bóng trong mỗi bảo-đài.

Trên đỉnh đầu, nhục-kế hình như hoa sen hồng. Trên nhục-kế có một chiếc bình báu đầy ánh sáng.  Ánh sáng trong bình chiếu ra thành những phật-sự.  Ngoài ra những tướng-hảo khác đều giống như đức Quan-Thế-Âm Bồ-Tát.

Lúc Đại-Thế-Chí Bồ-Tát di dời chấn động cả thập thương thế-giới (1).  Chính chỗ động đó có năm trăm ức bảo-hoa.  Mỗi bảo-hoa cao đẹp trang nghiêm như Cực-Lạc thế-giới.

Lúc Bồ-Tát ngồi, toàn cõi Cực-Lạc đồng thời lay động.  Từ thế-giới của đức Kim-Cương Phật ở hạ-phương đến thế-giới của đức Quang-Minh-Vương Phật ở thượng-phương, trong đó vô-lượng trần-số phân-thân của Vô-Lượng-Thọ Phật, phân thân của Quan-Thế-Âm cùng của Đại-Thế-Chí tất cả đều vân-tập nơi Cực-Lạc Thế-giới, đồng chật cả hư không.  Mỗi phân-thân đều ngồi tòa sen báu, đồng diễn nói diệu-pháp, cứu khổ chúng-sanh…

Tôn tượng Bồ Tát Đại Thế Chí trong Bộ Tượng Tây Phương Tam thánh đứng bao gồm Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí
Tôn tượng Bồ Tát Đại Thế Chí trong Bộ Tượng Tây Phương Tam thánh đứng bao gồm Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí