Tướng Hảo của Bồ Tát Quán Thế Âm

Ngày 03/04/2017 1,225 lượt xem

Chương thứ tư:  THÂN-TƯỚNG

Dưới đây là thuật theo lời của đức Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật trong kinh Vô-Lượng-Thọ, kinh Quán-Vô-Lượng-Thọ, kinh Phật thuyết A-Di-Đà.

Quán-Thế-Âm Bồ-Tát

Đức Quán-Thế-Âm là vị đại Bồ-Tát thường hầu cận phía tả của đức Từ-Phụ, và Đại-Thế-Chí Bồ-Tát, vị hữu dực, 2 vị Đại-Sĩ giúp đức Từ-Phụ những việc giáo-hóa trong cõi, cùng phân thân khắp mười phương để cứu khổ mọi loài, và rước người có tịnh-duyên về Cực-Lạc tịnh độ.

Dưới đây là thân-tướng thật của Bồ-Tát, thuật theo kinh quán vô lượng-thọ.  Ngoài ra những hình khác như người thường nhận thấy, đều là thân ứng-hiện theo cơ cảm của chúng-sanh thôi.

Thân của Quán-Thế-Âm Bồ-Tát cao tám mươi muôn ức na-do-tha do-tuần, da màu vàng tử-kim.

Trên đỉnh đều có nhục-kế.

Cổ có vầng sáng tròn mỗi phía rộng trăm nghìn do-tuần.  Trong vầng sáng tròn ấy có năm trăm vị Hóa-Phật, mỗi vị Hóa-Phật tướng tốt như Phật Thích-Ca Mâu-Ni và có năm trăm vị Hóa-Phật Bồ-Tát chầu chực.

Toàn thân ánh sáng chiếu suốt mười phương, hình tượng của tất cả chúng-sanh trong lục-đạo đều hiện rõ bóng trong ánh sáng ấy.

Trên đầu Bồ-Tát có thiên-quan.  Trong thiên-quan có một vị Hóa-Phật cao hai mươi lăm do-tuần.

Mặt Bồ-Tát sắc vàng Diêm-phù-đàn.

Lông trắng giữa đôi mày đủ bảy màu báu đẹp, chiếu ra tám mươi bốn nghìn thứ tia sáng thấu khắp mười phương.  Trong mỗi tia sáng có vô-số vị Hóa-Phật và vô-số Hóa Bồ-Tát.

Cánh tay của Bồ-Tát màu như hoa sen hồng, tám mươi ức tia sáng đẹp kết thành chuỗi ngọc.  Bàn tay năm trăm ức màu hoa sen hồng.  Đầu ngón tay có tám muôn bốn nghìn màu.  Mỗi màu có tám muôn bốn nghìn tia sáng.  Tia sáng ấy dịu dàng chiếu sáng mười phương.

Quan-Thế-Âm Bồ-Tát dùng tay báu nầy tiếp-dẫn chúng-sanh về Cực-Lạc.

Lúc Bồ-Tát cất chân lên, từ nơi nghìn xoáy chỉ ở lòng bàn chơn tự-nhiên hóa thành năm trăm ức quanh-minh-đài.  Lúc Bồ-Tát để chơn xuống thời tự-nhiên bông kim-cương như-ý rưới khắp mọi nơi.

Muốn quán tướng-hảo của Bồ-Tát, thời nên bắt đầu quản thiên-quan trước, rồi sẽ tuần-tự quán các tướng khác.

Tôn tượng Quán âm ngự Liên hoa phiên bản thờ, kiểu tượng nghệ thuật
Tôn tượng Quán âm ngự Liên hoa phiên bản thờ, kiểu tượng nghệ thuật