Tướng Hảo của Phật A Di Đà

Ngày 03/04/2017 2,108 lượt xem

Chương thứ tư:  THÂN-TƯỚNG

Dưới đây là thuật theo lời của đức Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật trong kinh Vô-Lượng-Thọ, kinh Quán-Vô-Lượng-Thọ, kinh Phật thuyết A-Di-Đà.

Tướng Hảo của A-Di-Đà Phật

Thân tướng của đức A-Di-Đà Phật như trăm nghìn muôn ức lần sắc vàng diêm-phù-đàn của trời Dạ-Ma, cao sáu mươi muôn ức na-do-tha hằng-hà do-tuần (1).

Lông trắng giữa đôi mày uyển-chuyển xoáy tròn về phía hữu như năm trái núi Tu-Di.

Đôi mắt trắng và xanh biếc phân-minh như bốn đại hải.

Các lỗ chân lông nơi thân đều phóng ánh sáng như núi Tu-Di.  Viên-quang của Phật như trăm ức cõi đại-thiên.  Trong Viên-quang có trăm muôn ức na-do-tha hằng-sa vị Hóa-Phật.  Mỗi Hóa-Phật lại có vô số Hóa-Bồ-Tát theo hầu.

Thân hình của đức Phật có tám muôn bốn nghìn tướng tốt, mỗi tướng có tám muôn bốn nghìn tùy-hình-hảo.  Mỗi hình-hảo có tám muôn bốn nghìn tia sáng.  Mỗi tia sáng chiếu khắp thập phương thế-giới, nhiếp lấy chúng-sanh niệm Phật không rời.

Sắc đẹp của những tia sáng, cùng với Hóa-Phật, không thể dùng lời mà tả xiết…

Muốn quán tướng-hảo của Phật, thời nên quán tướng lông trắng giữa đôi mày trước.  Nếu tướng lông trắng hiện rõ, thời bao nhiêu tướng-hảo khác, tự lần lượt biểu hiện.

(1) Na-do-tha: đồng với số ức của ta-hằng-hà-sa một số lớn, nhiều như toàn số cát trong lòng sông hằng.  Do-mẫn, có 3 hạng: 40 dặm tàu, 60 dậm, 80 dậm.

Tôn tượng Phật A Di Đà trong Bộ Tây Phương Tam Thánh ngồi bao gồm: Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí
Tôn tượng Phật A Di Đà trong Bộ Tây Phương Tam Thánh ngồi bao gồm: Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí