Xem cảnh sát quận Giang Nam (Hàn Quốc) an vị tượng Phật

Ngày 28/11/2017 3,820 lượt xem
Những Phật tử làm Cảnh Sát đều ý thức sự nhập thế của đạo Phật thông qua “Tứ nhiếp pháp” (Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đồng sự) và trong muôn vàn lời giáo huấn của Đức Phật.
Chính vì vậy mà ngay từ thời du nhập vào đất nước Hàn Quốc, thông qua nguồn tuệ giác, tâm từ bi, vị tha, vô ngã và nhất là hạnh nguyện độ sinh của các bậc chân tu hoằng pháp, Phật giáo đã sớm hòa hợp dung thông với văn hoá dân tộc trên tinh thần tùy duyên lợi hành đồng sự.
Nhờ tinh thần hòa hợp dung thông này, mà Phật giáo đã rất thành công trong việc nhập thế độ sinh, gieo mầm đạo đức, ban rải tâm từ, soi rọi ánh sáng Phật pháp thấm nhuần sâu rộng trong đời sống nhân gian.
Đạo Phật là điểm tựa tinh thần vững chắc cho giới Cảnh Sát bảo  vệ vững chắc an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và kiện toàn trong việc xử lý mọi tình huống.
Hình ảnh lực lượng chiến sỹ Công An Quận Giang Nam (Gangnam –  江南) là những Phật tử Hộ pháp làm lễ An vị Phật: