Sao kê tịnh tài Dự án cúng dường làm truyền thông tháng 03/2022

Ngày 10/03/2022 372 lượt xem

Dưới đây là sao kê tịnh tài Dự án Cúng dường tượng Phật làm truyền thông trong tháng 03/2022.

  1. Ngày 4/3/2022 đã cúng dường tịnh tài làm truyền thông cho Lời kêu gọi Phát tâm cúng dường tượng Địa tạng Vương ngồi trên Đế thính – Chùa Phúc Duyên, Hải Dương. Sau 6 ngày, nhà Chùa đã đủ tịnh tài để thỉnh tượng. Chùa đã ngừng kêu gọi và Liệt kê danh sách những Mạnh Thường Quân tại đây. Tổng tịnh tài cúng dường chạy quảng cáo trên Facebook 138,111,000đ và có 20,427 người đọc Lời kêu gọi (tham chiếu sao kê chùa Phước Duyên 2 bên dưới).
  2. Ngày 5/3/2022 đã cúng dường tịnh tài làm truyền thông Lời Phổ khuyến Công đức cúng dường tượng Phật Đản sanh và Phật A Di Đà – Chùa Linh Sơn, Thái Bình. Tổng tịnh tài cúng dường chạy quảng cáo trên Facebook 167,002,000đ và có 16,924 người đọc Lời kêu gọi (tham chiếu 2 sao kê Chùa Linh Sơn bên dưới). Dự án sẽ tiếp tục chạy truyền thông sau vài tuần tới cho tới khi Chùa nhận đủ số tiền cần kêu gọi mới dừng.
  3. Ngày 14/3/2022 đã cúng dường tịnh tài làm truyền thông cho Gieo Duyên Hùm Phước Tôn Tạo Kim Thân Thất Phật Dược sư- Chùa Phước Thiện, Đăk Lăk. Tổng tịnh tài cúng dường chạy quảng cáo trên Facebook 160,500,000đ và có 20,840 người đọc Lời kêu gọi (tham chiếu sao kê Chùa Phước Thăng bên dưới). Dự án sẽ tiếp tục chạy truyền thông sau vài tuần tới cho tới khi Chùa nhận đủ số tiền cần kêu gọi mới dừng.
  4. Một Phật tử ẩn danh tại Quế Võ, Bắc Ninh phát tâm cúng dường chạy truyền thông 10 ngày cho Chùa Hợp Lễ và Chùa Phước Thiện. Tổng tài trợ truyền thông 460,000đ ạ. Dự án đã kích hoạt việc quảng cáo cho Bài viết chùa Phước Thiện ngày 23/3/2022, còn Chùa Hợp Lễ sẽ quảng cáo vào ngày 25/3/2022.
  5. Ngày 21/3/2022 đã cúng dường tịnh tài làm truyền thông cho Lời Phổ khuyến Tác phúc tạo tượng Đông Phương Tam Thánh – Chùa Khánh Hưng, Hà Nội. Tổng tịnh tài cúng dường chạy quảng cáo trên Facebook 143,775đ và có 14,795 người đọc Lời kêu gọi (tham chiếu sao kê Chùa Khánh Hưng bên dưới). Dự án sẽ tiếp tục chạy truyền thông sau vài tuần tới cho tới khi Chùa nhận đủ số tiền cần kêu gọi mới dừng.
  6. Ngày 21/3/2022 đã cúng dường tịnh tài làm truyền thông cho Lời kêu gọi Phát tâm cúng dường Đắp tượng Vườn Lâm Tỳ Ni – Chùa Phúc Duyên, Hải Dương. Tổng tịnh tài cúng dường chạy quảng cáo trên Facebook 167,000đ và có 23,409 người đọc Lời kêu gọi (tham chiếu sao kê Chùa Khánh Hưng bên dưới). Dự án sẽ tiếp tục chạy truyền thông sau vài tuần tới cho tới khi Chùa nhận đủ số tiền cần kêu gọi mới dừng.
  7. Ngày 23/3/2022 Phật tử ẩn danh đã cúng dường tịnh tài làm truyền thông cho Gieo Duyên Hùm Phước Tôn Tạo Kim Thân Thất Phật Dược sư- Chùa Phước Thiện, Đăk Lăk. Tổng tịnh tài cúng dường chạy quảng cáo trên Facebook 230,000đ và có 57,104 người đọc Lời kêu gọi (tham chiếu sao kê Chùa Phước Thăng bên dưới). Dự án sẽ tiếp tục chạy truyền thông sau vài tuần tới cho tới khi Chùa nhận đủ số tiền cần kêu gọi mới dừng.
  8. Ngày 25/3/2022 Phật tử ẩn danh đã cúng dường tịnh tài làm truyền thông cho Tâm thư Công đức tượng Tây Phương Tam Thánh gỗ – Chùa Hợp Lễ, Bắc Ninh. Tổng tịnh tài cúng dường chạy quảng cáo trên Facebook 230,000đ và có 19,156 người đọc Lời kêu gọi (tham chiếu sao kê Chùa Hợp Lễ bên dưới). Dự án sẽ tiếp tục chạy truyền thông sau vài tuần tới cho tới khi Chùa nhận đủ số tiền cần kêu gọi mới dừng.